• پنجاه و دومین   جلسه دو ماهیانه   زمان: 29 آبان ماه  93 مکان 

     

         از ساعت 14 الی   16

    معرفي موارد جالب در جراحي قلب معرفي موارد نادر در جراحي قلب معرفي تجربيات همكاران جراح قلب

    جهت شرکت در این کنفرانس و دریافت امتیاز

    خواهشمند است از 20 آبان ماه از طریق سامانه آموزش مداوم ثبت نام بعمل آورید

Advertisments